www.mobarn.noVåre barnehager

SMITTEVERN

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern for barnehager. Veilederen skal gi råd og føringer til barnehager om drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet). 5. utgave av veilederen ble publisert den 25. mars, og gjelder fra senest 12. april 2021.

Den 5. versjonen er en generell oppdatering av innholdet i henhold til ny kunnskap og smittesituasjonen. Det er en omstrukturering av innhold, oppdaterte avsnitt og noen nye avsnitt. Viktigheten av å etterleve tiltak på gult nivå så langt det lar seg gjøre blir påpekt, og det er noen innstramminger og presisjoner på gult nivå. Det er strengere retningslinjer for gruppestørrelser og andre smittevernråd på rødt nivå.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-barnehager/

TISK (Testin, Isolasjon av syke, Smittesporing og Karantene) er den viktigste strategien for å begrense smittespredning. Helsetjenesten i kommunen har ansvar for oppfølging rundt tilfeller med bekreftet covid-19 (smittesporing), og vil varsle barnehagen dersom barn eller ansatte får bekreftet sykdom.

Hovedpunktene i smittevernveilederen er fortsatt:

1.  Syke personer skal ikke være i barnehagen   

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme! Barn med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse, skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Testing anbefales.

Barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. Barn kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test, og om de virker friske og er feberfrie, selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon. 

Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke barn.                                        

https://www.fhi.no/contentassets/367bf91901e44a81b8545fdd14ab2a0e/2021-03-25-forenklet-flytskjema-barn.pdf

2. God hygiene  

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.                                                                                      

3. Redusert kontakt mellom personer  

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og redusert risiko for smitte. Økt bruk av utetid i barnehagen anbefales.                                                     

Det anbefales at ansatte i barnehager ikke bruker munnbind i omgang med barn. Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind for ansatte, bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå i barnehagen, og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kollegaer fra andre kohorter eller til foresatte. 

Barnehageeiere og barnehager er ansvarlige for å finne de beste løsningene lokalt, og må tilstrebe å oppnå et best mulig smittevern innenfor de ulike tiltaksnivåene. Mobarn Nordbyen barnehage jobber kontinuerlig med å tilrettelegge hverdagen så smitterisikoen er så lav som mulig, samtidig som vi jobber med å ha en mest mulig normal barnehagehverdag for barna. 

Veilederen følger fortsatt Trafikklysmodellen for nivåinndeling av smitteverntiltak på grønt, gult og rødt nivå. Organisering på rødt tiltaksnivå kan medføre behov for redusert åpningstid i barnehagen da barn og ansatte organiseres i mindre kohorter, der gruppestørrelsen reduseres.

Barnehagen har en beredskapsplan med rutiner for smitteverntiltak ved grønt, gult og rødt nivå. På gult nivå som vi er i dag er en avdeling en kohort, som vi håper å fortsette med vårhalvåret:-)   

Det er smittevernmyndighetene (lokale og nasjonale) som beslutter hvilket nivå tiltakene skal legges på. Det er adgang til lokale oppjusteringer fra det nasjonale tiltaksnivået, men foreløpig ikke åpnet for lokale nedjusteringer. 

Foreldrene/foresatte kan komme inn i garderoben ved levering og henting av barna, men må holde en meters avstand til ansatte og andre foresatte og unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen. 

I veilederen står det at foreldresamtaler kan gjennomføres ved gult tiltaksnivå med vanlige smittevernråd. Vi starter opp med foreldresamtaler i uke 15.

Viktig at foreldre/foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med veilederen, og at alle har skjerpet fokus på smittevern.

 

Monica U. Hestholm

styrer