www.mobarn.noVåre barnehager

Mobarns visjon og verdigrunnlag

Alle Mobarns barnehager har en felles visjon og felles kjerneverdier. Vår visjon er: Mobarn- beste sted å være, leke og lære.

Mobarns kjerneverdier: 

 

Trygghet- for Mobarn er det viktig at barn, foreldre og ansatte opplever barnehagene våre som gode steder å være. Kvaliteten på relasjonene mellom barn og voksne er avgjørende for barnas emosjonelle utvikling og derfor prioriteres dette høyt hos oss. Vi skal ha personal med varme hjerter som ser, hører og tolker barnas behov, uavhengig av måten barna uttrykker seg på. 

 

Lek og læring- i Mobarns barnehager er leken sentral. Vi legger til rette for en barnehagehverdag fylt av glede og humor i et inspirerende lekemiljø, med støtte fra trygge, lekende og engasjerte voksne. Lekens egenverdi skal anerkjennes, og leken skal være en arena for barnas utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling. Alle barna skal få oppleve glede, humor og spenning gjennom lek. 

 

Likeverd- grunnleggende i alle mennersker er behovet for å føle seg verdifull. For å kunne utgjøre en forskjell i barns liv er det derfor viktig at personalet i barnehagen hjelper barnet til å føle seg verdsatt og viktig. I Mobarns barnehager skal vi synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Alle barn skal få oppleve det finnes flere måter å tenke, handle og leve på. Vi skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet. 

 

Livsmestring- mestring og følelsen av mestring, er viktig for barns utvikling. I Mobarn jobber vi for å imøtekomme det enkelte barns behov for å kunne oppleve dette. Vi skal bidra til trivsel, livsglede og følelse av egenverd i en barnehagehverdag preget av gode relasjoner til både barn og voksne. 

 

Bærekraft- i Mobarn jobber vi med å legge grunnlaget for gode holdninger og skape gode verdier gjennom det vi gjør i praksis, slik at barna blir rustet til å møte fremtidige krav og behov på en bærekraftig måte. Barna skal få gode naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold gjennom lek og sansing. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på seg selv, hverandre, omgivelsene og naturen. 

 

 Ønsker du å lese mer om vårt verdigrunnlag finner du det her.