www.mobarn.noVåre barnehager

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldre- råd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet:

Består av foreldrene/foresatte til alle barna i barnehagen, og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

 

Samarbeidsutvalget:      

Består av 2 foreldre/foresatte-representanter og 2 ansatte-representanter, slik at hver gruppe er likt representert, og en representant fra eier. Barnehagens styrer legger frem saker, skriver referat og har møte- og uttalerett.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og

samordnende organ for alle parter som på ulike måter har et ansvar for

barnehagens innhold og drift. Representantene kan komme med råd og innspill

og arrangere temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt

mellom hjemmene og barnehagen. 

 

Det avholdes minimum to møter i samarbeidsutvalget pr. år: 

- Ett møte på høsten i november hvor budsjett for nytt år og årsplan er tema.

- Ett møte på våren i mars der regnskapet og årsmeldinger er tema, pluss at det skal oppnevnes delegater fra foreldrene til MoBarns Årsmøte

- Øvrige møter avholdes etter behov.