www.mobarn.noVåre barnehager

PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ

Barnehagen skal være et godt sted hvor barna skal få leke og utvikle seg i et positivt fellesskap, og i et trygt og inkluderende miljø. Ansatte og foreldre må arbeide sammen for å oppnå et inkluderende og godt psykososialt miljø som forebygger mistrivsel, utrygghet, diskriminering og krenkelser.

Mobarn har utarbeidet en handlingsplan for å fremme et godt psykososialt barnehagemiljø i Mobarns barnehager. Planen erstatter vår tidligere "Handlingsplan mot mobbing", og ligger under punktet planer på hjemmesiden vår.

Mobarn har nulltoleranse mot mobbing, og skal ha et respektfullt og inkluderende miljø hvor alle barn skal føle seg trygge og ivaretatt både psykisk og fysisk. Mobarns handlingsplan synliggjør vårt arbeid for forebygging av mobbing og hvordan våre barnehager arbeider for å skape inkluderende og gode læringsmiljø.

Alle ansatte har en plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. De skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Dette kan for eksempel være utestengning fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

 

Mobarn - Plan for å fremme et godt psykososialt miljø i Mobarns barnehager