www.mobarn.noVåre barnehager

Heier du på Mobarn Nordbyen barnehage

Gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt. I Norge har vi et unikt mangfold av barnehager – kommunale og private, store og små, med ulik form og innhold.

Barn har det bedre i barnehagen

Halvparten av alle barn går i en privat barnehage. Gode barnehager er viktige for barn, for voksne og for samfunnet vårt.

I dag sørger et mangfold av private og kommunale barnehager for faglig kvalitet og bredde i barnehagetilbudet. Full dekning og stort mangfold er lett å ta som en selvfølge. Det er det ikke.

Fem grunner til at private barnehager er viktige:

  1. Avgjørende for å nå målet om plass til alle
  2. Minst like høy kvalitet som kommunale barnehager – til en lavere pris for samfunnet
  3. Stort mangfold av tilbud og innhold
  4. Fornøyde ansatte og fornøyde foreldre
  5. Flere kvinner i lønnet arbeid og flere kvinnelige arbeidsgivere

Se og del gjerne denne filmen. https://video.levebarnehagene.no/v/l6MiN/

 

I barnehagen får barn leke og utforske verden omgitt av andre barn og støttet av ansatte med høy kompetanse på små barns behov og utvikling.

Både internasjonal og norsk forskning slår fast at årene fra 0 til 6 år er helt avgjørende for barns utvikling, og at gode barnehager har en positiv innvirkning på alle aspekter av denne.

Barnehager med høy kvalitet har positiv innvirkning på:

 • barnas sosiale kompetanse
 • evne til selvregulering
 • andre grunnleggende ferdigheter blant annet i regning og språk

Gode barnehager bidrar til å redusere frafall senere i utdanningsløpet, øker sjansen for å bli sysselsatt som voksen og minske behovet for sosiale tjenester.

Barnehager med høy kvalitet er spesielt viktig for barn fra vanskeligstilte familier, sårbare barn og barn med særlig behov for tilrettelegging.

 

Det er en myte at drift av private barnehage er veldig lønnsomt.

 • I 2019 hadde ordinære private barnehager i gjennomsnitt et årsresultat på 2,2 prosent. Det er mindre enn gjennomsnittlig driftsresultat i norske kommuner.

 • Mer enn én av tre private barnehager gikk i 2019 med underskudd

Private barnehager må – som alle andre virksomheter – over tid gå med overskudd. Ellers vil barnehagene ikke klare å betale ned på lån, vedlikeholde bygg og lekeområder, tilby ansatte kompetanseheving og ha en buffer i fall det kommer uforutsette utgifter eller tilskuddene en periode øker mindre enn kostnadene.

Fra politisk hold har det vært lagt frem flere forslag som ville svekket bærekraften til en rekke gode, private barnehager alvorlig. Dette er forslag som, dersom de ble vedtatt, ville øke forskjellsbehandlingen av barn og barnehager, og som ville kunne true fundamentet for barnehageforliket.

Likebehandling av private og offentlige barnehager er avgjørende for at alle barn skal få et godt tilbud. Private barnehager ønsker likebehandling både når det gjelder finansiering og krav til kvalitet.

Selv om loven forplikter kommunene til å likebehandle kommunale og private økonomisk, er det ikke helt likt.

I 2018 fikk private barnehager cirka 90 kroner for hver 100 kroner det offentlige brukte på en kommunal barnehageplass. Etter innføringen av bemanningsnormene har forskjellsbehandlingen økt.

Mer enn en av tre private barnehager går med underskudd, og rammebetingelsene er under stadig press. Nasjonale forslag om kutt i finansieringen, og kommuner som prioriterer egne barnehager, truer kvaliteten i de private barnehagene.