www.mobarn.noVåre barnehager

SPRÅK

Mobarn Nordbyen barnehage har som mål å skape et godt språkmiljø i barnehagen. Gjennom fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst, skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

Språk er viktig for å forstå og bli forstått og for å kommunisere med andre. I Rammeplan for barnehagen står det; «Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forså og skape mening».

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet kompetanseutviklingspakker som presenterer ulike aktiviteter og temaer som er sentrale for språkutvikling hos barnehagebarn. Mobarn Nordbyen barnehage skal jobbe med kompetanseutviklingspakkene også kalt «Språkløyper» på planleggingsdager og personalmøter barnehageåret 2019/2020. Barns språkhverdag både former og setter rammer for barnets språkutvikling, derfor er det viktig at både personalet og foreldre/foresatte er bevisste på å bruke språket aktivt sammen med barna; setter ord på ting/begrep, leser for barna, samtaler og undrer seg sammen med barna.

«Språkløyper» inneholder 10 pakker om temaet «Språkhverdag» som vi skal jobbe med. Målet er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom bevissthet om språklig mangfold.

 

 Hvordan jobber vi med språket:

 •          Vi bruker språket aktivt i hverdagen
 •          Vi responderer på barnas verbale og non-verbale utrykk
 •          Vi involverer barna i samspill og samtaler
 •          Vi er bevisst vårt forhold til språk, og hvordan vi ordlegger oss
 •          Vi bruker konkreter, billedkort og sangkort (kobler bilder/ting til ordene vi bruker, som                 bilder, figurer) slik at det blir visualisert
 •          Vi knytter ord til handlinger og gjenstander
 •          Vi hjelper barna å sette ord på egne tanker og følelser/følelsesuttrykk
 •          Vi bruker få ord i setninger, og har et bevisst taletempo og uttale
 •          Vi gir få beskjeder om gangen
 •          Vi er opptatt av øyekontakt
 •          Vi korrigerer ikke barna ved å si at de uttaler ord feil, vi gjentar det riktige ordet som for             eksempel : «var det bilen du mente»
 •          Vi øver på begreper som over/under osv
 •          Vi øver på dagligdagse ord (ord vi bruker i hverdagen)
 •          Vi leser og synger
 •          Vi bruker rytme og musikk
 •          Vi bruker rim og regler

 

Å GI TILGANG TIL SPRÅKET

Det er lett å ta noe for gitt.

Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye.

Det kan være begynnelsen på noe stort.

Språk er lek, språk er å forstå, språk er å utforske, språk er å oppdage, språk er å utrykke seg selv – å finne sin egen vei

Språk er å delta, språk er minner, språk samler oss, for språk er mer enn bare ord

Språk hjelper oss å mestre, språk trøster og gir mot, språk åpner for livslang læring

Å gi tilgang til språket er en av våre viktigste oppgaver

Det vi gjør har betydning for hele livet

(språkløyper)